ANBI

Lob’Star is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze. Via de website van de belastingdienst kun je zelf controleren of een instelling is aangewezen als ANBI.

ANBI publicatieverplichtingen

1. Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Lob’Star

2. KVK en/of RSIN nummer; 14080340 / 813112722

3. Postadres en e-mailadres van de instelling; Postbus 64, 6365 ZH, Schinnen / info@lob-star.nl

4. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; Het ondersteunen van kinderen met kanker in morele en financiële zin

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; Jaarlijks aanbieden van Lob’Star midweek of weekend en ontwikkelen Lob’Star kidsclub.

6. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:
Hans Erkens - voorzitter,
Danny Zonneveld -secretaris/penningmeester,
Tessa Erkens - lid, 
Alle bestuursfuncties binnen de stichting Lob’Star worden onbezoldigd vervuld

7. Jaarverslag van het bestuur over 2018; klik hier voor meer informatie!


8. De balans en de staat van baten en lasten per 31 december 2018 

Staat van baten en lasten over 2018

BATEN

2018

2017

Eigen fondswerving

€ 26.571

€ 24.681

 

 

 

LASTEN

 

 

Directe kosten

€ 21.529

€ 19.869

Indirecte kosten

€   1.872

€   1.777

TOTAAL LASTEN

€ 23.401

€ 21.646

 

 

 

RESULTAAT

€    3.169

€   3.034

 

Balans per 31 december 2018

ACTIVA

31.12.2018

31.12.2017

 

 

 

Vlottende activa

 

 

Voorraden

€      400

 

Overlopende activa

€      186

€       77

Liquide middelen

€  66.729

€ 65.500

Totaal activa

€ 67.315

€ 65.575

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

Stichtingsvermogen

€ 67.299

€ 64.130

Overlopende passiva

€      186

€       77

Totaal passiva

€ 67.315

€ 65.575

NOOT: Desgewenst ligt de volledige jaarrekening ten kantore op aanvraag ter inzage!