ANBI

Lob’Star is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze. Via de website van de belastingdienst kun je zelf controleren of een instelling is aangewezen als ANBI.

ANBI publicatieverplichtingen

1. Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam; Stichting Lob’Star

2. KVK en/of RSIN nummer; 14080340 / 813112722

3. Postadres en e-mailadres van de instelling; Postbus 64, 6365 ZH, Schinnen / info@lob-star.nl

4. Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; Het ondersteunen van kinderen met kanker in morele en financiële zin

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; Jaarlijks aanbieden van Lob’Star vakantieweek, midweek of weekend en ontwikkelen Lob’Star kidsclub.

6. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:
Hans Erkens - voorzitter,
Danny Zonneveld -secretaris/penningmeester,
Maud Keller - lid,
Rieneke Meesen - lid,
Wim Ringens - lid
Petra Versteegh - lid.
Alle bestuursfuncties binnen de stichting Lob’Star worden onbezoldigd vervuld

7. Jaarverslag van het bestuur over 2016; klik hier voor meer informatie!


8. De balans en de staat van baten en lasten per 31 december 2016 

Staat van baten en lasten over 2016

BATEN                                  2016                 2015     
Eigen fondswerving             € 12.899            € 42.015 

LASTEN  
Directe kosten                    € 29.047            € 22.425
Indirecte kosten                 € 10.336             €  5.084

SALDO                              € 39.383           € 27.509

Operationeel resultaat        -€ 26.484            € 14.506
Financiële baten en lasten   €      137            €      393

Saldo                               -€ 26.347             € 14.899


Balans per 31 december 2016

ACTIVA                      31.12.2016       31.12.2015

Vlottende activa  
Voorraden                   €          0            €      810   
Vorderingen                €       391            €      393
Liquide middelen         €   61.723           €  86.240
Totaal activa               €   62.114           €  87.443
                                 -------------------------------

PASSIVA

Stichtingsvermogen     €  61.096           € 87.443
Overige schulden         €    1.018          €          0
Totaal passiva             €  62.114           € 87.443
                                 -----------------------------

NOOT: Desgewenst ligt de jaarrekening ten kantore op aanvraag ter inzage!