Jaarverslag

Jaarverslag van het bestuur
Het bestuur van Stichting Lob'Star biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2018

Samenstelling van bestuur
Op 31 december 2018  was de samenstelling van het bestuur als volgt:
- Hans Erkens voorzitter
- Danny Zonneveld penningmeester-secretaris
- Tessa Erkens, lid

Bestuursmutatie’s
In 2018 hebben we, conform planning,  afscheid genomen van Petra Versteegh als bestuurslid. Na jarenlange inzet met alle ziel en zaligheid had zij reeds eerder te kennen gegeven haar bestuurstaken op het einde van het seizoen te willen beëindigen. Onder grote dankzegging hebben we op gepaste wijze afscheid van haar genomen als bestuurslid. Petra blijft voorlopig wel actief betrokken bij de Kidsclub van de Stichting Lob’Star.

Onverwacht hebben we in oktober ook afscheid moeten nemen van de bestuursleden;  Maud Keller, Rieneke Meessen en Wim Ringens. Ten grondslag aan hun vertrek lag een principieel verschil van mening over de invulling en toekomst van onze Lob’Star vakantieweek.  We betreuren hun vertrek maar respecteren hun beslissing. Het bestuur beraadt zich momenteel over haar samenstelling en eventuele uitbreiding mede afhankelijk van een mogelijke koerswijziging in 2019.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden Hans Erkens en Danny Zonneveld en is, met toestemming van het overige bestuurslid, verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken van Lob’Star.

Specifieke bestuurstaken
De taken en werkzaamheden van het bestuur hebben zich in 2018, naast een zestal bestuurs-vergaderingen, vooral gericht op; organisatie van de vakantieweek, midweken en weekenden, fondsenwerving, communicatie, coördinatie van de vrijwilligers, doorontwikkeling van de Kidsclub en begeleiden van de stagiaires.

Lob’Star Ambassadorclub
Met ingang van 1 januari 2015 is de Lob’Star Ambassadorclub opgericht met als taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en een voordracht te doen m.b.t. een mogelijke kandidaat voor de periodiek te organiseren uitreiking van de Lob’Star Award. Op 31 december 2018 was de samenstelling als volgt: Sjé Linsen, Huub Wijckmans en No Wolfs. Naar verwachting zal ook Petra Versteegh toetreden tot de Ambassadorsclub.

Verslag van de activiteiten
In 2018 was de belangrijkste activiteit wederom de organisatie van de Lob’Star vakantie week voor gezinnen waarvan een van de kinderen kanker heeft. Daarnaast hebben we ook weer een aantal weekenden en midweken ingevuld waarbij we gezinnen de gelegenheid bieden tot een verzorgd arrangement op een moment dat het hun het beste uitkomt.

Lob’Star vakantieweek
Een gevarieerd programma staat garant voor een onvergetelijke week met glimlachende gezichtjes en nieuwe vriendschappen. Voor de tiende keer vond dit plaats op Rolduc te Kerkrade waar we als organisatie wederom “super” gefaciliteerd werden. De gasten waren na afloop unaniem van mening dat deze vakantie omschreven mag worden als ”een warm bad” waar vele nieuwe vriendschappen tussen lotgenoten zijn geboren. Grote dank aan al onze vrijwilligers. Zonder hun hulp en inzet zou een week als deze absoluut niet mogelijk zijn.

Vraaggestuurd aanbod
Omdat gezinnen niet altijd in de gelegenheid zijn om aan de vakantieweek deel te nemen en omdat we graag onze impact willen vergroten door jaarlijks meer gezinnen met een kind met kanker te bereiken zijn we in 2016 gestart met het aanbieden van weekend en midweek arrangementen op maat. Ook in 2018 kunnen we constateren dat vraag en aanbod in balans zijn en hebben weer diverse gezinnen gebruik gemaakt van een midweek of weekend.

Kids Club
Op diverse basisscholen in Zuid Limburg is door stagiaires van de Hogeschool Zuid weer voorlichting gegeven over het thema kanker en de rol van Lob’Star. Met een interactieve presentatie wordt uitleg gegeven over de verschillende vormen van kanker en de werking van het menselijk lichaam. Kernwoorden zijn: educatief en boeiend m.a.w. een mooi project wat het verdient om gecontinueerd te worden.

Toekomst van Lob-Star
We hebben moeten constateren dat het steeds lastiger wordt om de vakantieweek op het gewenste niveau te organiseren. De aanspraak die we doen op vrijwilligers is groot en het wordt steeds moeilijker om voldoende gekwalificeerde vrijwilligers te vinden. Daarnaast is het in deze tijd van social media steeds moeilijker om een verrassend programma voor onze gasten te blijven bieden. Daarom zijn we gaan nadenken over een andere formule. Dat betekent dat we in 2019 geen vakantieweek zullen organiseren maar ons focussen op de realisatie van nieuwe plannen. Onze gedachten gaan daarbij uit naar de realisatie van een Lob’Star huis. Inmiddels zijn we hierover met een unieke partij in overleg en we hopen daar in 2019 een positieve reactie van te mogen ontvangen. Wel zullen we in 2019 doorgaan met het aanbieden van de weekend en midweek arrangementen en zullen wij in de herfstvakantie, 6 tot 10 gezinnen, de mogelijkheid bieden om van een gezamenlijk midweek- of weekend arrangement te genieten.

Fondsenwerving blijft voor onze Stichting ook in 2019 een belangrijk aandachtspunt. Het is van groot belang dat we hiervoor naast het dagelijks bestuur meer draagvlak creëren. We blijven dus onverkort zoeken naar partners die zich willen inzetten voor de fondsenwerving voor ons goede doel.

Schinnen, februari 2019

 

Het bestuur