Jaarverslag

Het bestuur van Stichting Lob’Star biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2016

Samenstelling van bestuur
Op 31 december 2015 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
- Hans Erkens voorzitter
- Danny Zonneveld penningmeester-secretaris
- Petra Versteegh lid
- Rieneke Meessen lid
- Maud Keller lid
- Wim Ringens lid

Lob’Star Ambassadorclub:
Met ingang van 1 januari 2015 is de Lob’Star Ambassadorclub opgericht met als taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en een voordracht te doen m.b.t. een mogelijke kandidaat voor de Lob’Star Award. Leden van de club zijn: Willy Ruijters, Huub Wijckmans en No Wolfs

Bestuursmutatie’s
In 2016 hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Wim Buck en Sjé Linssen-Ackermans. Daaraan lagen met name persoonlijke motieven aan ten grondslag. Zoals vorig jaar al gemeld is Philip Tummers ons in 2016 na een lange ziekteperiode. Uiteraard heeft het bestuur op passend wijze afscheid genomen van de vertrokken bestuurders.

Rieneke Meessen, Maud Keller en Wim Ringens hebben we in 2016 in het bestuur mogen verwelkomen. We zijn blij met hun enthousiasme en inbreng.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de leden Hans Erkens en Danny Zonneveld en is met toestemming van de overige bestuursleden verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken van Lob’Star.

Specifieke bestuurstaken
Voor de coördinatie van de vrijwilligers (m/v) en de contacten met de gezinnen die deelnamen aan de Lob-Star vakantie week werden we in 2016 ondersteund door een ingehuurde kracht. Petra Versteegh was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Kidsclub en de begeleiding van de stagiaires.

Verslag van de activiteiten
In 2016 was de belangrijkste activiteit wederom de organisatie van de Lob’Star vakantie week voor gezinnen waarvan een van de kinderen kanker heeft. Daarnaast hebben we in 2016 een aanvang gemaakt met de invulling van het vraaggestuurd werken waarbij we gezinnen de gelegenheid bieden tot een verzorgd midweek- of weekend arrangement op een moment dat het hun het beste uitkomt.

Lob’Star vakantieweek
Een gevarieerd programma staat garant voor een onvergetelijke week met glimlachende gezichtjes en nieuwe vriendschappen. Voor de zesde keer vond dit plaats op Rolduc te Kerkrade waar we als organisatie wederom “super” gefaciliteerd werden. De gasten waren na afloop unaniem van mening dat deze vakantie omschreven mag worden als ”een warm bad” waar vele nieuwe vriendschappen tussen lotgenoten zijn geboren. Grote dank aan al onze vrijwilligers. Zonder hun hulp en inzet zou een week als deze absoluut niet mogelijk zijn. Met een waardering door de gezinnen van een dikke negen plus kan ook deze week weer worden bestempeld als bijzonder succesvol. Als dank hebben onze vrijwilligers ook dit jaar weer gebruik kunnen maken van het aanbod van Cirque d’Hiver om een voorstelling te bezoeken.

Projectleider
Voor de tweede keer is dit jaar een projectleider aangesteld die verantwoordelijk was voor voorbereiding uitvoering en nazorg. Complimenten aan Tessa Erkens die dit voortreffelijk verzorgd heeft. Samen met alle vrijwilligers heeft zij puik werk verricht en onze gasten een onvergetelijk vakantie bezorgd!

Vraaggestuurd aanbod
Omdat gezinnen niet altijd in de gelegenheid zijn om aan de vakantieweek deel te nemen en omdat we graag onze impact willen vergroten door jaarlijks meer gezinnen met een kind met kanker te bereiken zijn we in 2016 gestart met het aanbieden van weekend en midweek arrangementen op maat. 7 gezinnen hebben in 2016 hiervan gebruik kunnen maken en de reacties waren zeer positief. Voor 2017 mikken we op een verdubbeling van dit aantal.

Kids Club
Op diverse basisscholen in Zuid Limburg is door stagiaires van de Hogeschool Zuid weer voorlichting gegeven over het thema kanker. Met een interactieve presentatie wordt uitleg gegeven over de verschillende vormen van kanker en de werking van het menselijk lichaam. Petra verantwoordelijke voor de ontwikkeling van dit project omschreef de presentatie als volgt: educatief, boeiend aangevuld met actieve elementen waardoor het mogelijk was om de aandacht van een groep van 28 kinderen 2 1/2 uur vast te houden. Een geweldig project wat het verdient om verder uitgebouwd te worden.

Toekomst van Lob-Star
Het bestuur heeft zich uitgesproken om in de toekomst te veranderen van een aanbod gerichte organisatie naar een vraag gestuurde organisatie. Daarmee wil het bestuur invulling geven aan de ambitie om jaarlijks meer gezinnen met een kind met kanker te bereiken. Niet ieder gezin heeft de mogelijkheid te wachten op die ene vakantieweek en niet ieder gezin heeft de behoefte om dat gemeenschappelijk te doen. Om die reden zijn we naast de vakantieweek gestart met het aanbieden van weekend en midweek arrangementen op maat. Dat betekent nogal wat voor de stichting en de aanspraak op haar bestuurders. Van een projectorganisatie moeten we de omslag maken naar een organisatie die altijd “aanstaat”. Hoewel we zoveel mogelijk werken met vrijwilligers en een deel van onze activiteiten worden gesponsord door onze partners betekent dit dat onze uitgaven zullen toenemen waardoor ook de focus op de fondsenwerving zal moeten toenemen. Hoewel er de nodige inspanningen zijn verricht op de bestendiging van de fondsenwerving heeft 2016 in dat opzicht teleurgesteld. Ook voor 2017 zijn de verwachtingen nog voorzichtig. Dit betekent dat wij een flink deel van de activiteiten uit eigen middelen moeten bekostigen wat ten koste zal gaan van onze reserves. Ondertussen blijven we zoeken naar partners die de fondsenwerving voor onze goede doelen op zich willen nemen.